Home / Management Team

Management Team

Shiva P Hiremath. B.Pharm. MBA – CEO

Srisailan K. B.Sc PGDM - Head Business Enhancement

Shoba S H. B.Pharm

Motilal H D. B E

Jagadeesha. B.Pharma

Aradhya. B.Com. MBA